”Hit med Historien” genopliver Køge 1973-1989 med lokal forfatter

Arbejdsgruppen bag Hit med Historien

Arbejdsgruppen bag det kommende bind: (fra venstre) bibliotekar Jacob Kobbernagel, bibliotekar Britta Overgaard Jensen, forfatteren Troels Gollander, konsulent Karin Larsen, arkiv- og museumsleder Birte Brock, lærer Claus Mechlenborg og bibliotekschef Jytte Dahl.

Normskred, oliekrise, jordskredsvalg, EF, økonomisk krise, genopretning, arbejdskonflikter, kollektiver, kvindebevægelse, diskoteker – det er nogle af de mange ord, man kan knytte til 1970’erne og 1980’erne. ”Hit med Historien” vil sætte fokus på Køge og undersøge, hvordan byens historie er specifik, men også præget af de generelle udviklingstendenser.

”Hit med Historien” er et unikt tilbud i Køge. Projektet præsenterer Køge bys historie fortalt for børn, og det bringer lokalhistorien tæt på dagligdagen i den by, vi kender. Bogserien giver samtidig voksne læsere muligheder for at mindes eller få repeteret byens historiske perioder.

1960’erne bød på mange opbrud og spørgsmål til traditioner og autoriteter. Som et af resultaterne af denne udvikling blev der i 1975 vedtaget en ny folkeskolelov. Loven lagde vægt på elevernes demokratiske dannelse og medansvar. Man ønskede at skabe lige muligheder for alle og støtte elevernes personlige udvikling. Det var disse tanker, der lagde rammerne for skolebørn i Køge gennem 1970’erne og 1980’erne.

Børns hverdag blev anderledes i løbet af perioden. Mødre og kvinder generelt kom i stort omfang ud på arbejdsmarkedet, hvilket medførte en vækst i forskellige pasningsordninger for børn under og i den undervisningspligtige alder. I Køge havde den første vuggestue set dagens lys i 1967, og der kom efterhånden flere vuggestuer, børnehaver og fritidshjem.

Den nye kvindebevægelse voksede frem i 1970’erne og fik blivende betydning for kvindernes stilling og forholdet mellem kønnene. Der blev sat fokus på lige rettigheder, ligeløn på arbejdsmarkedet, fri abort og lige muligheder for uddannelse m.m.

Mange normer var i opbrud. Der blev eksperimenteret med samlivs- og boformer. Det blev mere almindeligt at leve sammen uden at være gift, og der blev etableret kollektiver med større eller mindre grad af fællesskab. Inden for boligbyggeriet begyndte man at opføre tæt-lavt byggeri.

Befolkningens profil ændrede sig. Der var et dalende fødselstal samtidig med, at den gennemsnitlige levealder var stigende. Fødselstallet nåede et lavpunkt i 1983 med lidt over 50.000 fødsler. Der blev således flere ældre og færre børn. Samtidig steg indvandringen, idet der kom arbejdstagere (gæstearbejdere) og flygtninge til landet.

Køge blev via infrastrukturen knyttet tættere til hovedstadsområdet. I 1983 kom S-toget til Køge, og siden 1969 havde Køge Bugt/Sydmotorvejen været udbygget til lidt syd for Køge. I de følgende årtier blev motorvejen ført videre mod syd. Bilismen var i vækst, og der kom flere og flere pendlere mellem Køge og hovedstaden.

ForfatterForfatteren Troels Gollanderen til det 8. bind i serien er nu fundet. Det er Troels Gollander, som er lokal og samtidig en erfaren kapacitet på området. Han har lærerbaggrund og har i mange år skrevet fag- og skolebøger for Gyldendal. Desuden arbejder Troels Gollander med børns egenproduktion af fagbøger. Se evt. mere på www.gollander.dk

Også til dette bind i ”Hit med Historien” bliver tilknyttet børnekonsulenter. Det bliver en 8. klasse fra Hastrupskolen, som skal bidrage med input og kritik til forfatteren, mens de selv arbejder med perioden.

Bogen forventes at udkomme i juni 2017, så klassen kan følge processen helt frem til reception for udgivelsen.

Hit med Historien støttes af Køge Kommune samt private fonde og drives af en arbejdsgruppe, som repræsenterer Køge Arkiverne, KøgeBibliotekerne, Køge Museum, Hastrupskolen og suppleres af en frivillig konsulent.