Ordliste

Asyl
Et fristed eller hjem. Et sted, hvor små børn kan blive passet og plejet, mens forældrene er på arbejde.

Dampmaskine
Vanddamp ledes ind i en maskine, hvor den omsættes til bevægelse. Dampmaskiner blev i Danmark benyttet som drivkraft i industri og transport fra midten af 1800-tallet.

Eksport
Varer og tjenester, der sælges til udlandet og sendes ud af landet.

Enevælde
Indført i Danmark med Kongeloven af 1665. Kongen kunne i princippet bestemme enerådigt, men de fleste enevældige konger støttede sig på rådgivere. Den enevældige kongemagt gik i arv. Enevælden blev afskaffet med Grundloven af 1849.

Folketinget
Det ene af Rigsdagens to kamre 1849-1953. Sammen med Landstinget vedtog Folketinget lovene i Danmark. Siden 1953 har Folketinget alene haft denne opgave. Det var de samme vælgere, der kunne stemme til både Folketing og Landsting. Der var direkte valg til Folketinget. For at blive valgt ind i Folketinget var der ikke de samme krav til alder og indtægt som i Landstinget.

Fæstebonde
En person, der fæstede eller lejede en gård af ejeren. Fæstebonden skulle betale forskellige afgifter for at få lov til at drive gården. Måske skulle han også arbejde nogle dage om året for ejeren af gården.

Gæstgiveri
Et sted, hvor man kan få noget at spise og drikke samt overnatte. Det samme som f.eks. et hotel eller en kro.

Husstand
Personer, som hører med til samme husholdning. Med til en husstand kan høre ægtepar, forældre og børn, husbond, madmor, lærlinge og tjenestefolk.

Kalkbrænder
En person, der drev et kalkbrænderi. Kalk fremstilles ved at brænde kalksten i særlige kalkovne. Kalken skulle bruges til mørtel, dvs. den masse der binder mursten sammen i murværk.

Landstinget
Det ene af de to kamre i Rigsdagen fra 1849. Medlemmerne af Landstinget var valgt på en anden måde end medlemmerne i Folketinget. De var indirekte valgt. Det vil sige, at man valgte nogle mænd, der skulle vælge medlemmerne af Landstinget. For at blive valgt til Landstinget skulle man bl.a. også have en vis alder, indtægt og ejendom. Landsting og Folketing havde lige stor vægt i forhold til vedtagelse af lovene. Landstinget blev afskaffet i 1953.

Latinskole
En skole, der skulle forberede 10-18-årige drenge til universitetet. Havde oprindelig nær forbindelse til middelalderens kirke- og klosterskoler. Latin, græsk og religion spillede en stor rolle, men der blev også undervist i bl.a. dansk, tysk, fransk, historie, geografi, matematik og naturlære. I 1903 blev latinskolen nedlagt, da gymnasiet blev indført.

Natmand
En person, der var ansat til at tømme lokummer. Det foregik om natten, fordi det blev anset for at være et beskidt arbejde.

Næringsfrihed
Fri adgang til at tilbyde varer eller tjenester. Princippet om fri og lige adgang til erhverv blev fastslået i Grundloven af 1849.

Præliminæreksamen
En eksamen, der blev aflagt som afslutning på undervisningen i realskolen. I realskolen blev der undervist i de såkaldte reale fag, dvs. fremmedsprog samt naturvidenskabelige fag, matematik og fysik/kemi. Præliminæreksamen blev afskaffet i 1958.

Retirade
Rum med en spand, som man kan bruge, når man skal på toilettet. Sprogligt har ordet noget at gøre med at trække sig tilbage og søge beskyttelse.

Rigsdagen
Danmarks parlament 1849-1953. Bestod af to kamre, Landstinget og Folketinget.

Vippebrønd
En brønd er et dybt hul i jorden, ofte bygget af store kampesten. I en vippebrønd får man vandet op af brønden ved hjælp af en stang, der har en spand i den ene ende og noget tungt som modvægt i den anden. Stangen kan vippe ligesom en vippe på en legeplads, hvor der sidder et barn i hver ende.