Quiz – Middelalderen

Find detaljer på de fire billeder herunder:

2 af de 5 detaljer findes i billedet ovenover. Klik på dem når du har fundet dem.

Fitzwilliam Museum, Cambridge. Pieter Bruehgel (affotograferet fra bog: Hartmann, Nils. Middelalderen: omslag og s. 27)
Detalje1Detalje2Detalje3Detalje4Detalje5

1 af de 5 detaljer findes i billedet ovenover. Klik på den når du har fundet den.

Slaget ved San Romano, National Gallery, London. Paolo Uccello, (affotograferet fra bog: Hartmann, Nils. Middelalderen: omslag og s. 30 – 31)
Detalje1Detalje2Detalje3Detalje4Detalje5

1 af de 5 detaljer findes i billedet ovenover. Klik på den når du har fundet den.

Affotograferet fra bog: Clare, John D. Middelalderbyen s. 50 – 51

Detalje1Detalje2Detalje3Detalje4Detalje5


1 af de 5 detaljer findes i billedet ovenover. Klik på den når du har fundet den.

Evas skabelse, Loftsdekoration i det Sixtinske Kapel, Vatikanet. Michelangelo, 1510 (affotograferet fra bog: Hartmann, Nils. Middelalderen: s. 9)
Detalje1Detalje2Detalje3Detalje4Detalje5

Bogudgivelsen 6. juni 2013

Køge 1288 – 1536 Middelalderen

Det nye bind i Hit med Historien blev afsløret på en smuk solskinsdag i Sct. Nicolai Kirke.

Organisten Anne Kirstine Mathiesen spillede på kirkens orgel og der blev holdt taler. Børnekonsulenterne afslørede det nye bind og herefter fortalte de om genstande i kirken.

Der blev budt på middelalderlige lækkerier i form af kanelstænger og æblemost.

Tale ved Formand Jytte Dahl
Tale ved Arkivleder Birte Broch

Bogforsiden af bind 6 - Køge i Middelalderen 1288 - 1536

 

Arkivleder Birte Brochs tale ved præsentationen af Hit med Historien 6

Arkivleder Birte Brochs tale ved præsentationen af
”Hit med Historien, bind 6. Køge 1288 – 1500. Middelalderen”.

Kære gæster

Køge er en planlagt by. De ældste kendte privilegier stammer fra 1288, som regnes for Køges grundlæggelse. Det var kong Erik Menved, der gav borgerne en række fordele, hvis de bosatte sig i byen. Derfor markerer vi i år købstadens 725 års jubilæum. Bogen om Køge i Middelalderen er altså super aktuel.

Dengang var der et meget omfattende sildefiskeri i Øresund. Derfor var der hvert år et stort marked ved Skanør og Falsterbo, der tiltrak rigtig mange købmænd og andre handlende fra hele Europa, især fra de nordtyske og pommerske Hansestæder.

Kongen ønskede en handelsplads også på den sjællandske side af Øresund, og han valgte området ved udmundingen af Køge Å. Kongen havde eneret til forstranden og til at anlægge købstæder.

Fra byens første tid findes i dag kun få spor; et af dem er byplanen. Gadenettet blev i store træk fastlagt i etableringsfasen efter pommersk forbillede. Fra gammel tid havde Vestergade været vejforbindelsen mellem landsbyen (Gammel) Køge og Stranden. Desuden har Brogade, Torvet og senere Nørregade og Nyportstræde været en del af de første gader.

Her i Sankt Nikolaj Kirke er der også spor fra den første tid. Der findes rester af den første stenkirke i tårnets østmur ind mod kirkens skib. Tårnet er også gammelt. Fire af de fem stokværk af kirketårnet stod færdige ca. 1324.

Navnet Køge kendes fra 1170, hvor det omtales i Sorø Klosters gavebog. Dengang har der været tale om landsbyen Køge, som lå vest for købstaden ved vore dages Gammelkjøgegaard. Den nye by overtog navnet fra landsbyen, der allerede i begyndelsen af 1300-årene omtales som Gammel Køge.

Navnet Køge betyder oprindeligt klump. Man kan tænke sig, at det første Køge har fået navn efter den klump, Køge Ås, som landsbyen lå tæt på.

Køge var en by med spredt bebyggelse og med intensiv kvægdrift i de første mange år. Mod den sene middelalder var befolkningen vokset til det femdobbelte og bebyggelsen blevet mere tæt.

Købstæderne havde eneret på handel og håndværk. I Køge var der både et tysk og et dansk kompagni – et tegn på byens rige handelsliv. Det eneste kendte lav fra middelalderens Køge er skomagerlavet, der omtales i 1476.

I perioden 1350-1450 gik man i Køge i gang med omfattende bygge- og anlægsarbejder. Man begyndte at opføre den store treskibede kirke, som skulle erstatte den ældre og mindre kirke. Fra samme tid stammer det Sankt Gertruds Kapel, som lå i udkanten af Vestergade. Endelig blev den oprindelige havn ved Fændediget i løbet af 1400-årene afløst af en havn ved Stranden, idet der blev anlagt bolværk og brokar ved den nordlige side af åmundingen.

De kirkelige byggerier fortsatte frem mod 1500. Kirketårnet fik tilføjet et ekstra stokværk, og i Vestergade blev der opført et Gråbrødrekloster i 1484. Selve klosteret blev forladt i forbindelse med Reformationen 1536, men der er stadig kirkegård på grunden i dag, ligesom der mange år efter Reformationen endnu var en kirke.

Under Grevens fejde i forbindelse med Reformationen vaklede borgerne i Køge lidt mellem de stridende parter, men endte dog med at være Chr. III’s tro undersåtter.

Middelalderen kalder vi den periode, hvor det meste af Europa var underlagt den katolske enhedskirke. Da kirken blev splittet omkring Reformationen, siger vi, at det markerer enden på Middelalderen.

Tak til alle for et rigtig godt samarbejde omkring endnu en bog og hjemmeside i serien og tak til sponsorerne: Kulturudvalget og Børne-og Ungdomsudvalget i Køge Kommune, Carlsen-Langes Legatstiftelse samt Lisa og Gudmund Jørgensens Fond.

Ikke mindst har vi haft et fortrinligt samarbejde med grafiker Thora Fisker og med bogens forfatter Inger Byrjalsen. Med tak for det giver jeg ordet videre til Inger.

Formand Jytte Dahls tale ved præsentationen af Hit med Historien 6

Det er mig en stor glæde at byde hjertelig velkommen til præsentation af selskabet Hit med Historiens seneste bog om Køge i Middelalderen.

Bogen er – med sit afsæt i år 1288, hvor Køge fik sit købstadsprivilegium – timet til Køges 725 års byjubilæum, som fejres lidt senere på sommeren.

Hit med Historien udgiver Køge Bys historie fortalt for børn. Men også MED børn!
Vi har på hver bog nogle børnekonsulenter med i processen.
I år er det to 6. kl. fra Ellemarkskolen og 1 7. kl. fra Hastrupskolen. Nogle af børnene er også til stede i dag og vil bidrage til det videre arrangement.
Det skal I l have tak for!

En stor tak skal også lyde for den økonomiske støtte til denne bog.
Derfor tak til Carlsen-Langes legatstiftelse og til Lisa og Gudmund Jørgensens fond.
Samt til Køge Kommune, hvor både Kulturudvalget og Børne og Ungdomsudvalget har givet støtte til projektet.

Endelig vil jeg sige tak til holdet bag Hit med Historien.
Jeg er stolt over at være formand for så engageret og kompetent en forsamling. Ud over den stærke faste gruppe – har vi til denne bog været beriget af forfatteren, Inger Byrjalsen, der er en stor kapacitet på sit felt og har været rigtig dejlig at samarbejde med.
Desuden har Ulla Fraes Rasmussen bidraget fra Køge Museum.
Endelig har det som altid været en fornøjelse at samarbejde med Thora Fisker om layoutet.
Tusind tak til alle de gode kræfter!!!!!

Hermed vil jeg give ordet videre til Hit med Historiens redaktør, arkivleder Birte Broch.

Bind 6 klar til udgivelse

Selskabet ’Hit med Historien’ udgiver sammen med lokale børnekonsulenter et nyt bind i serien om Køges historie fortalt for børn.

Bogforsiden af bind 6 - Køge i Middelalderen 1288 - 1536Samtidig med udgivelsen af bogen fejrer købstaden Køge 725 års jubilæum.

Køges grundlæggelse knyttes til kong Erik Menved, der i 1288 gav borgerne en række privilegier for at bosætte sig i byen. Kongen ønskede en international handelsplads på den sjællandske side af Øresund, og her faldt valget på området ved udmundingen af Køge Å.

 

Denne bog, der er den sjette i serien, fortæller således om middelalderens Køge og byens tilblivelse i perioden 1288-1500. Forfatter og billedredaktør på bogen er Inger Byrjalsen, der traditionen tro har fået hjælp fra børn i den primære målgruppe.

Projektets børnekonsulenter er til dette bind rekrutteret fra to 6. klasser fra Ellemarkskolen og en 7. klasse fra Hastrupskolen. Børnene har deltaget i processen fra planlægning til udgivelse af bogen.

Til dette bind er også knyttet museumsinspektør Ulla Fraes Rasmussen fra Køge Museum, som bl.a. har haft arkæologisk ansvar for Køge by.

Herudover har følgende lagt arbejdstimer i det 6. bind om middelalderen:

Bibliotekschef Jytte Dahl, KøgeBibliotekerne.
Arkivleder Birte Broch, Køge Arkiverne
Historielærer Claus Mechlenborg, Hastrupskolen
Bibliotekar Britta Overgaard Jensen, KøgeBibliotekerne.
Konsulent Karin Larsen.

Grafiker Thora Fisker
Bibliotekar Jacob Kobbernagel

 

Birte Brochs tale

15. juni 2011 
Arkivleder Birte Broch, Køge Arkiverne

Birte Brochs tale

Hit med Historien er et herligt og særligt projekt. Deltagerne i projektet har nu i løbet af godt 10 år gennemført udgivelsen af 5 bøger med tilhørende website. Det er for alle et udpræget lystarbejde, så det hver gang lykkes at komme i mål på trods af mange andre og hastende opgaver.

Projektet blev i sin tid sat i gang, fordi vi manglede materiale om Køges historie til brug for undervisning. Vi besluttede altså, at vi selv ville udvikle og producere materiale. Det gjorde vi, fordi vi mener, det er vigtigt at skærpe børns bevidsthed om den lokale sammenhæng, de færdes i og er en del af. Bøgerne har siden glædet mange, både børn og voksne.

Hit med Historien har vakt opmærksomhed også uden for Køge Kommune. For det første fordi vi hver gang har inddraget en gruppe børnekonsulenter, der har givet forfatteren med- og modspil under arbejdet med bogen. Denne gang er det to 6. klasser fra Søndre Skole, der meget aktivt og ansvarligt har bidraget til processen. Det har været til stor inspiration for både forfatteren og projektgruppen, og vi håber, I har fået noget igen. Børnegruppen vil senere bidrage med fortællinger fra Renæssancens Køge. Tusind tak til de to 6. klasser og deres lærere.

Hit med Historien har også vakt opmærksomhed på grund af den tværfaglighed, som projektet er udtryk for. Det er et tværgående samarbejde mellem bibliotek, arkiv, skole og museum. Alle bidrager med hver sin viden og hver sin faglighed til fælles glæde og inspiration. En meget væsentlig medspiller under arbejdet med hele serien er grafiker Thora Fisker, som med stort engagement sørger for, at bøgerne ser fristende ud. Tak til alle for endnu et positivt resultat.

Bøgerne er skrevet af forskellige forfattere. Denne gang er det Thomas Meloni Rønn, der har ført pennen. Også mange tak til ham for godt samarbejde.

Alle de medvirkende institutioner og personer bidrager med ressourcer, men der skal også ekstra midler til, for at projektet kan gennemføres. Vi har til denne som tidligere bøger modtaget økonomisk tilskud fra Kulturudvalget og Børne- og ungdomsudvalget i Køge Kommune, fra Nordea-Fonden og fra Carlsen-Langes Legatstiftelse. Vi er dybt taknemmelige over, at I støtter projektet, og vi siger tusind tak for hjælpen.

Jytte Dahls tale

Tale den 15.6.2011 ved udgivelsen af Hit med Historiens renæssancebog

Jytte Dahls tale

Ærede godtfolk. Både kvinde og mand
Jer, jeg med ære nævne kan
Vær ret velkommen hid
Til dette sted på denne tid….

Sådan – højstemt og på rim – skulle jeg have fortsat min lille velkomst, hvis det skulle gøres som i renæssancen*
Men der er også andre måder at skabe den rigtige stemning på….
Jeg er som formand for Hit med Historien glad og stolt over – på almindeligt nutidsdansk – at kunne sige:

Velkommen til festlig fejring af Hit med Historiens 5. udgivelse af Køges historie fortalt for børn. Denne gang om Køge i renæssancen.

For at fastholde renæssancestemningen, har vi valgt at festligholdelsen skulle ske her i museets have.
Ud over at her er fantastisk smukt, spiller Slagtergården en rolle i tiden og i bogen, som vi senere skal høre mere om…
Tak til museumsdirektør Flemming Rieck og museets personale for husly og hjælp til arrangementet.

Dagens program:

  • Vi skal om lidt høre arkivleder Birte Broch, som er faglig redaktør på serien,
  • Vi skal have lidt appetitvækkere fra bogen leveret af de dygtige børnekonsulenter, der går i 6. klasse på Søndre Skole – og som også vil ’afsløre’ den nye bog
  • Vi skal høre forfatteren Thomas Meloni Rønn

Herefter er der frit slag for at se sig omkring og høre børnekonsulenternes præsentation af genstande i Køge Museums Samling.
Eller præsentation af Hit med Historiens hjemmeside – ved webmaster Jacob Kobbernagel. Ligesom her er mulighed for lidt mere i glasset, en godbid og lidt hyggeligt samvær.

Projektgruppen bag Hit med historien kan genkendes i dag på ’de festlige og farverige halskæder….’ – hold jer ikke tilbage, hvis I vil spørge om noget….

Et væsentligt stemningsindslag – allerførst og igen til sidst – bliver et musikalsk indslag.
Kvartetten Sirena – vil spille renæssancemusik for os.
Sirena er udsprunget af blokfløjtemiljøet på Det Fynske Musikkonservatorium i 1993 og har senere høstet stor anerkendelse og mange priser for deres fortolkning af såvel ny som gammel musik.
Kvartetten består af Pia Loman, Karina Agerbo, Pia Brinch Jensen og Marit Ernst Bock.

God fornøjelse!

* Prologus af Justesen Ranchs skuespil Tobiæ Comediæ.
Sikkert spillet på vestsiden af Køge Kirke i sin tid….
Jytte Dahl, Formand for Hit med Historien

 

Reception for bogudgivelsen

Receptionen åbnede med en tale fra Hit med Historiens formand Jytte Dahl, der indledte med:

”Ærede godtfolk. Både kvinde og mand
Jer, jeg med ære nævne kan
Vær ret velkommen hid
Til dette sted på denne tid….*
Sådan – højstemt og på rim – skulle jeg have fortsat min lille velkomst, hvis det skulle gøres som i renæssancen…”(se hele talen)

* Prologus af Justesen Ranchs skuespil Tobiæ Comediæ.
Sikkert spillet på vestsiden af Køge Kirke i sin tid….

Efterfølgende var der et herligt musikalsk indslag fra Sirena, der spillede fløjter og dansede, så det var en fryd for øjne og ører. Herefter blev ordet givet videre til Køge Arkivernes leder Birte Broch, der talte om det spændende arbejde med bogserien og takkede alle deltagende parter. (se hele talen)
Børnegruppen som denne gang har været udvalgte børn fra Søndre skoles to 6. klasser, holdt også fine taler om arbejdet med Hit med Historien, og de oplevelser de har haft.
De fik overrakt en “talemønt” af konsulent Karin Larsen, som en anerkendelse af at de nu og fremover kan holde gode taler.
Endelig blev det tid til at løfte sløret for det nye bind i serien, og herefter var der mulighed for, at købe den nye bog og høre børnene fortælle om genstande fra renæssancen rundt omkring på museet.

Billeder fra receptionen for bogudgivelsen

Lanceringen af bogen

 Grundlovsdag 2009

Birte Brochs tale ved præsentationen af Hit med Historien 3 på Køge Torv den 5. juni 2009.

Vi forsamlede kvinder fra Hit med Historien vil gerne takke hans kongelige majestæt Frederik VII for, at han var med til at vedtage den første Grundlov i 1849. I første omgang fik kvinder ikke valgret til Rigsdagen, men omsider lykkedes det med Grundloven af 1915. I den anledning vil vi nu overrække byens – dengang stadigt kongeligt udnævnte – borgmester et eksemplar af vores nye bog, som blandt andet fortæller den historie.

Det er en stor fornøjelse for Hit med Historien og for mig som forfatter at stå her i dag og kunne præsentere den nye bog i serien Hit med Historien, Køge 1850-1914. Vi er glade for, at vi må være med i dag, hvor Frederik VII kommer tilbage på sin plads, for den nye bog begynder netop med Grundloven af 1849.

Birte Broch

I Køge Kommune er vi kendt for at satse aktivt på børne- og ungekultur. I Hit med Historien vil vi gerne være med til at udvide børn og unges historiske bevidsthed om det område, de bor og lever i. Derfor er det også nærmest et dogme for os, at bøgerne skal tage udgangspunkt i kilderne fra Køge og ikke bare være en overførsel af den nationale historie til den lokale. Køge er udgangspunktet, og derfra perspektiverer vi ud i verden.

Indtil nu har vi udgivet fire bøger og en hjemmeside med materiale til alle bøgerne. På hjemmesiden er der masser af billeder og andet stof, man kan arbejde videre med både i skolen og privat.

Birte Broch på Torvet

Noget af det specielle ved vores projekt er, at vi konsulterer de kommende brugere undervejs i processen. Vi har hver gang en ny gruppe børnekonsulenter, der er med til at lægge retningslinjerne for bogen. Denne gang har børnekonsulenterne især været aktive i begyndelsen af processen. Og jeg må sige som forfatter, at det har været en berigelse at indgå i dialogen med Jer i børnegruppen.

At skrive denne bog har været anderledes end andet, jeg har skrevet. Jeres bemærkninger har gjort tilgangen til stoffet meget konkret og sanseligt. Det har skullet handle om konkrete mennesker og dyr, konkrete huse og begivenheder. Man har skullet se det for sig. Det håber jeg, man kan.

Torvet

Sammen med mine pædagogiske kolleger i projektgruppen har I påvirket hele bogens disposition og den måde, historien bliver fortalt på. Mange begreber og ord skulle forklares – mange sætninger gøres kortere. Jeg har lært at sætte punktummer.

Det er en lang tidsperiode at skulle presse sammen på så få sider. Her har I hjulpet med at udvælge. Der er også mange nuancer, man må give afkald på, når pladsen er knap. Her har I hjulpet med at skære fremstillingen til, så budskabet står rent.

Marie Stærke

Tak til børnekonsulenterne for mange inspirerende kommentarer i bogens første fase og til mine medprojektmagere for kritisk og positiv støtte undervejs. Tak til Byarkivets medarbejdere, der har bidraget med opgaver og sms-jagt til hjemmesiden. Jeg håber, vores fælles anstrengelser har båret frugt, og at bogen og hjemmesiden vil få mange brugere.

Efter sommerferien er vi klar til næste bog. Der er meget mere at fortælle om Køges historie, inden vi slutter. Det vil I komme til at høre mere om i fremtiden.

Til slut en stor tak til Køge Kommunes kulturudvalg og skoleudvalg, som igen har støttet projektet. Også tak til Carlsen-Langes Legatstiftelse, der var med til at finansiere den første bog og nu er med også denne gang.

Tak til alle.